REGULAMIN
Regulamin
   POLECAMY

REGULAMIN


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie zwykłe " Lubińska Grupa Płetwonurkowa" zwana dalej stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenie jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość 59-335 Obora ul. Lubińska 76.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie płetwonurkowania
i propagowania tej formy rekreacji, a w szczególności :

1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywanych przez członków nurkowań,

2. zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu,

3. obniżenie kosztów uprawiania tego sportu,

4. podnoszenie poziomu wiedzy i sprawności nurkowej członków,

5. propagowanie nurkowania jako atrakcyjnej formy rekreacji w tym również dla osób niepełnosprawnych.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizację wyjazdów krajowych i zagranicznych na nurkowania,

2. organizację szkoleń płetwonurkowych zgodnie z obowiązującymi normami organizacji międzynarodowych prowadzących działalność w tej dziedzinie, w tym również dla osób niepełnosprawnych,

3. nabywanie przez członków stowarzyszenia specjalistycznego sprzętu płetwonurkowego na zasadach współwłasności łącznej,

4. inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.

2. Przyjęcie osoby w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały podejmowanej większością głosów wszystkich członków na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej rekomendacją co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do :

2. uczestniczenia w wyjazdach nurkowych i szkoleniach które będą organizowane przez Stowarzyszenia,

c. bezpłatnego korzystania ze specjalistycznego sprzętu nabytego przez Stowarzyszenie z uwzględnieniem tego samego prawa wykonywanego przez pozostałych członków Stowarzyszenia,

2. Z praw wskazanych w ust. 1 korzystać mogą również wskazane przez członka osoby bliskie.

3. Członek obowiązany jest do:

a. przestrzegania niniejszego regulaminu i uchwał członków Stowarzyszenia,

b. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

c. świadczenia społecznie pracy koniecznej dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkostwo w S towarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia lub wykluczenia członka uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów pozostałych członków Stowarzyszenia.

2. Skreślenia z listy dokonuje się z powodu:

- śmierci członka,

- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie pozostałym członkom Stowarzyszenia a złożonej na ręce Przedstawiciela, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

3. Członek Stowarzyszenia może zostać skreślony z listy w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 6 miesięcy.

4. Uchwałę w sprawie skreślenia członka Stowarzyszenia podejmuje się gdy członek:

a. utraci prawa publiczne,

b. utraci pełną zdolności do czynności prawnych,

c. prowadzi działalności rażąco sprzeczną z niniejszym regulaminem,

d. działa na szkodę Stowarzyszenia,

e. popełnił czyn, który dyskwalifikuje go jako członka Stowarzyszenia.

e. Osoba wykluczona lub skreślona nie ma prawa żądania zwrotu spełnionych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń lub ich wartości.ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB PODEJMOWANIA DECYZJI

§ 14

1. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Paweł Borkowski.

2. Przedstawiciel kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

3. Skarbnikiem Stowarzyszenia jest Adrian Szechnicki.

§ 15

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszym regulaminem decyzje Stowarzyszenia zapadają w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wszystkich członków Stowarzyszenia.

2. Dopuszcza się głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 16

W przypadku wydatków, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa publicznego i których wysokość nie przekracza jednorazowo 200 pln Przedstawiciel może podejmować decyzje samodzielnie.

§ 17

W przypadku nagłej potrzeby Przedstawiciel może wydatkować środki finansowe Stowarzyszenia po konsultacji i akceptacji wydatku przez Skarbnika. Czynność ta wymaga niezwłocznego zatwierdzenia w trybie określonym w § 15.ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 18

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i środki finansowe.

§ 19

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane w 4 ratach, w terminie do końca każdego kwartału danego roku. Wysokość składek określa się w drodze uchwały podejmowanej przez członków większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 20

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 21

1. Uchwalenie regulaminu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia członkowie określą sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989r. Nr.20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).